137

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL137.jpg

  Edited transcription

  (HJA NE THVRADON HIM NAVT AVBÉR BIKÀNNA) [137] AS HJARA ÀJNE BLOD. MITH DROVENESE INVRDELVEN OVERA FALSKE SKÔM SINRA ALDRUM GVNG​.ER OMMEDWÁLA. AL FORTH​.FÁRANDE MÉTE HI EN FRYAS STJURER [5] THÉR AS SLÁF THJANADE. FON THAM LÉRD​.I VSA SÉD ÀND PLÉGUM. HI KÁPADE HIM FRY ÀND TO THER DÁD SEND HJA FRJUNDA BILÉWEN.

  ALOMME HWÉR​.ER FORTH HINNE TÁCH LÉRD​.I AN THA LJUDA THÀT HJA [10] NÉNE RIKA NER PRESTERA TOLÉTA MOSTON. THÀT HJA HJARA​.SELVA HODA MOSTON ÀJEN FALSKE SKÔM. THER ALLERWÉIKES KVAD DVATH AN THA LJAFDE. JRTHA SÉID​.ER SKÀNKATH HJARA JÉVA NÉI [15] MÉTE MÀN HJARA HÛD KLÁWATH. THÀT MÀN THÉRIN ACH TO DELVANE TO ÉRANE ÀND TO SÉJANE SÁ MÀN THÉROF SKÉRA WIL. THACH SÉID​.ER NIMMAN HOVATH THIT TO DVANDE FORI ENNEN [20] ÔTHERA. HIT NE SY THÀT​.ET BI MÉNA WILLA JEF UT LJAFDE SKÉDTH.

  HI LÉRDE THÀT NIMMAN IN HJARA WAND MACHTE FROTA VMBE GOLD HER SULVER NER KESTLIKA STÉNA HWÉR NÍD AN [25] KLÍWATH ÀND LJAFDE FON FLJUTH. VMBE JOW MAN'GÉRTA ÀND WIVA TO SJARANE. SÉID​.ER JÉVATH HJARA RINSTRÁMA ENOCH.

  NIMMAN SÉID​.ER. IS WELDICH ALLE MÀNNISKA [30] MÉTRIK ÀND ÉLIKA LUK TO JÁN. THA THAT IS ALRA MÀNNISKA PLICHT. VMBE THA MÀNNISKA ALSA MÉTRIK TO MÁKJANE ([138] AND SÁ FÉLO NOCHT TO JÁN.)

  Edits and Notes

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [2] FALXE → FALSKE [4] ÀND FRYA.S.STJÛRAR → EN FRYAS STJURER [5] SLÁV → SLÁF [12] FALXE → FALSKE [13] DVAT → DVATH, LJAVDE → LJAFDE [15] MÉTA → MÉTE, KLÁWAT → KLÁWATH [16] ÁCH → ACH, ERANE → ÉRANE [19] HOVAT → HOVATH [20] SÍ → SY [21] LJAVADE SKÉD → LJAFDE SKÉDTH [23] SILVER → SULVER [24] NID → NÍD [25] LJAVDE → LJAFDE [26] MAN'GHÉRTA → MAN'GÉRTA [27] SIARANE → SJARANE [28] ÉNOCH → ENOCH

  Punctuation changes

  [1] IN VRDELVEN → INVRDELVEN [3] OMME DWÁLA → OMMEDWÁLA [5] LÉRDI → LÉRD​.I [8] HWÉR ER → HWÉR​.ER [9] LÉRDI → LÉRD​.I [11] HJARA SELVA → HJARA​.SELVA [20] THÀT ET → THÀT​.ET [28] RIN​.STRÁMA → RINSTRÁMA [30] MÉT​.RIK → MÉTRIK, É​.LIKA → ÉLIKA [32] MÉT​.RIK → MÉTRIK

  [14] [18] [27] [29] SÉIDER → SÉID​.ER

  Translations

  English Nederlands

  Continue Reading

  [136] ᐊ previous/next ᐅ [138]