056

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL056.jpg

  Transcription

  (MEN THAT NILDE THENE MÁGÍ) [056] NAVT NE HEN'GJA. HI WÉRDE THÀT​.ET EN RJUCHT WÉRE. HIM THRVCH SINA DROCHTNE JÉVEN. BUTA ÀND BIHALVA THISSA TWIST. SÁ WAS THÉR JET​.ÉN EMONG SIN MÁGJARA ÀND [5] FINNA. THÉR FRYA NER WODIN ÉRA NAVT NILDE. MEN THI MÁGÍ DÉDE AS​.T.IM SINDE HWAND SIN TOGHATER HÉDE EN SVN BI WODIN WVNEN. ÀND NW WILDE THENE MÁGÍ THÀT THISSE FON EN HÁGE KVM​.OF [10] WÉSA SKOLDE. THAHWILA ALLE SÁNADE ÀND TWISTA. KRÔNADE HI THENE KNÁP TO KÀNING ÀND STÀLADE HIN SELS AS FOGED ÀND FORA​.MOND JEFTA RÉD​.JÉVAR AN. THÉRA THÉR MÁR HILDON FON HJARA [15] BALG AS FON THÀT RJUCHT. THAM LÉTON HINI BIDOBBA. MEN THA GODA BRÛDON WÉI. FÉLO MÁGJARA FLODON MITH HJARA LJVDA BÀKWARD. ÀND THA STJURAR GVNGON TO SKIP ÀND EN HÉR FON DRISTA [20] FINNA GVNGON AS ROJAR MITHA.


  [056/21] NW KVMATH THA SKÉDNESE FON NÉF​.TÜNIS ÀND SIN NÉF INKA ÉROST RJUCHT VPPET PAT. THIT ELLA STÉT NAVT ALLÉNA VPPER [25] WÁRA​.BURCH MEN ÁK TO THÉRE BURCH STÁVJA THÉR IS LIDSEN ÀFTERE HAVA FON STÁVEREN.

  THA TÜNIS MITH SINUM SKÉPUM TO HONK KÉRA WILDE GVNG​.I THET FORMA VPPA [30] DÉNE​.MARKA OF. MEN HI NE MACHT THÉR NAVT NE LANDA. THAT HÉDE THJU MODER BISJOWATH.

  Transcriber corrections

  [1] THAT ET → THÀT​.ET [4] MAGJARA → MÁGJARA [6] AS​.T IM → AS​.T.IM [9] THAT → THÀT, KOM → KVM [10] THAHWÍLA → THAHWILA [25] WARA​.BURCH → WÁRA​.BURCH [26] STAVJA → STÁVJA [27] STÁVRE → STÁVEREN[30] DÉNNE → DÉNE

  Translations

  [056] English Nederlands
  [056/21] English Nederlands

  Continue Reading

  [055] ᐊ previous/next ᐅ [057]