136

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL136.jpg

  Edited transcription

  (THA DROCHTNA SEND) [136] TORNICH OVIRA OVERHÉRICHHÉD THÉRA BOSA. THA WRDON THA ALDERDRISTA MÀNNISKA MITH HJARA KÉDNE WIRGAD.

  JRTHA HETH HJARA BLOD DRONKEN. MITH [5] THÀT BLOD FODE HJU FRÜCHDA ÀND NOCHTA ÀND ALLE THAM THÉROF ÁTON WRDON WIS.


  [136/08] 16 [SEXTJAN] WÁRA 100 [HVNDRED] JÉR LÉDEN IS ÁTLAND SVNKEN. ÀND TO THÉRA TIDUM BÉRDE [10] THÉR AWET HWÉRVPPA NIMMAN RÉKNED NÉDE.

  IN​.T HIRTE FON FINDASLAND VPPET BERCHTA LÉID EN DEL THÉR IS KÉTHEN KASAMÍR. THET IS SJELDSÉM. THÉR WÀRTH EN BERN EBERN. SIN MÀM [15] WÉRE THJU TOGHATER ÉNIS KÉNING ÀND SIN TÁT WÉR​.EN HÁVEDPRESTER. VMB SKÔM TO VNTKVMA MOSTON HJA HJARA ÀJNE BLOD VNTKVMA. THÉRVMBE WÀRTH​.ER BÛTA THÉRE STÉDE BROCHT. BI ÀRMA [20] MÀNNISKA. INTWISKA WAS​.T IM NAVT FORHÉLAD NE WRDEN. THÉRVMBE DÉD​.ER ELLA VMBE WISDOM TO GETTANE ÀND TO GÁRANE. SIN FORSTÁN WÉRE SÁ GRÁT THÀT​.ER ELLA FORSTÁNDE HWAT​.ER SACH ÀND [25] HÉRADE. THÀT FOLK SKOWDE HIM MITH ÉRBJADENESE ÀND THA PRESTERA WRDON ANG VR SINA FRÉGA.

  THÁ​.R JÉRICH WÀRTH GVNG​.ER NÉI SINUM ALDRUM. HJA MOSTON HERDA THINGA HÉRA. VMB​.IM KWIT [30] TO WERTHANDE JÁVON HJA HIM OVIRFLOD FON KESTLIKA STÉNUM. MEN HJA NE THVRADON HIM NAVT AVBÉR BIKÀNNA ([137] AS HJARA ÀJNE BLOD.)

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [6] ÉTON → ÁTON [9] BÉRADE → BÉRDE [10] AWAT → AWET [11] FINDA​.S LÁND → FINDASLAND [13] SJELDSUM​ → SJELDSÉM [14] WERTH → WÀRTH [15] ENIS → ÉNIS [17] VNKVMA → VNTKVMA [18] ÀJEN → ÀJNE, VNKVMA → VNTKVMA [22] GETANA → GETTANE [24] SÁ → SACH [26] ÉRBEDENESE → ÉRBJADENESE [27] WRDE → WÀRTH [30] WERTHANE → WERTHANDE, VRFLOD → OVIRFLOD [32] BIKÀNA → BIKÀNNA

  Punctuation changes

  [2] ALDER​.DRISTA → ALDERDRISTA [16] WÉREN HÁVED​.PRESTER → WÉR​.EN HÁVEDPRESTER [21] DÉDER → DÉD​.ER [24] THÀTER → THÀT​.ER, HWAT ER → HWAT​.ER [29] VMBIM → VMB​.IM

  Translations

  [136] English Nederlands
  [136/08] English Nederlands

  Continue Reading

  [135] ᐊ previous/next ᐅ [137]