019

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL019.jpg

  Edited transcription

  [019] 24. SAHWERSA THÉR SVME AMONG THÀT THRIMNA SEND THAM HJA ALSA SÉR VNSKELDICH MÉNE THAT HJA HJA FOLGJA WILLE SA MÜGON HJA THÀT DVA MITH AL HJARA DRIWANDE ÀND TILBÉRE HÀVA. ÀND NÀMMAN [5] ACH HJAM THÉR​.OVIR MIN TO ACHTJANE. TILTHJU THÀT MÁRADÉL ALSA BLÍD KÀN DWÁLA SA THÀT MINRADÉL.


  [019/08] MÉNA ÉWA.

  1. ALLE FRYA BÀRN SEND A ÉLIKA WÍSA BÀRN. THÉRVMBE [10] MOTON HJA ÁK ÉLIKA RJUCHTE HÀVA ALSA BLÍD VPPET LÁND AS VPPET É. THÀT IS WÉTER ÀND VP ELLA THAT WRALDA JEFTH.

  2. ALLERA​.MANNALIK MÉI​.T WIF SINRA KÉSA FRÉJA [15] ÀND EK TOGHATER MÉI ÀFTER HJRA HELD​.DRVNK BJADA THÉR HJU MINTH.

  3. HETH HWA EN WIF NOMEN SA JÉFT MÀN HJAM HUS ÀND WÀRF. NIS THÉR NÉN SA MOT​.ET BVWED [20] WERTHA.

  4. IS​.ER NÉI EN ÔTHER THORP GVNGEN VMB​.EN WIF ÀND WIL HI THÉR BILÍWA SA MOT MÀN HIM THÉR EN HUS EN WÀRF JÉVA BIJUNKA THÀT NOT FON THA HÉM​.RIK. [25]

  5. ALLERA​.MANNALIK MOT MÀN EN ÀFTERDÉL AS WÀRF BY SIN HUS JÉVA. THA NIMMAN NE MÉI EN FARDÉL BY SIN HUS NÀVA FÜL MIN EN RONDDÉL. ALLÉNA. JEF HWA EN DÁD DÉN HETH TO MÉNA [30] NITHA SÁ MÉI HIM THAT JÉVEN WERTHA. ÁK MÉI SIN JONGSTE SVN THAT ERVA. AFTER THAM MOT THÀT THORP THAT WITHER NÉMA.

  Copyist corrections

  [19] W?RV → WÀRV

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [2] VNSKILDICH → VNSKELDICH [4] TILBARA → TILBÉRE [5] ACHT → ACH [6] MARA → MÁRA [7] HÀT → THÀT [11] 2 x VPPÀT → VPPET [15] EFTER → ÀFTER [18] NIMTH → NOMEN [19] WÀRV → WÀRF, ÀT BVWATH → ET BVWED [20] WRDE → WERTHA [22] GONGON → GVNGEN [24] JÉWA BIJONKA → JÉVA BIJUNKA [26] ÀFER​.DÉL → ÀFTERDÉL [27] SINA → SIN [28] SINA → SIN [30] WRDE → WERTHA [32] NIMMA → NÉMA

  Punctuation changes

  [6] MÁRA.DÉL → MÁRADÉL [7] MINRA.DÉL → MINRADÉL [9] É​.LIKA → ÉLIKA [10] É​.LIKA → ÉLIKA [12] WR​.ALDA → WRALDA [14] ALLERAMANNALIK → ALLERA​.MANNALIK [26] ALLERAMANNALIK → ALLERA​.MANNALIK [28] ROND.DÉL → RONDDÉL

  Translations

  [019] English Nederlands
  [019/08] Deutsch English Nederlands

  Continue Reading

  [018] ᐊ previous/next ᐅ [020]