002

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL002.jpg

  Edited transcription

  [002] MEN BLÁT THRVCH ÀRGLESTIGE RENKA ÀND JETA MÁR THRVCH THÀT GÍRICH​.SA THÉRA HÉRTOGA ÀND THÉRA ÉTHELINGA.

  FRYA HETH SÉID. WI NE SKOLDON NÉN VNFRYA LJUD BY VS TOLÉTA. THÁ HWAT HÀVON [5] HJA DÉN. HJA HÀVON VSA FYAND NÉIFOLGAD HWAND ANSTÉD FON HJARA FENSENUM TO DÉJANDE JEFTHA FRY TO LÉTANE. HÀVON HJA FRYAS RÉD MIN​.ACHT ÀND THAM TO HJARA SLÁVONUM MAKAD. THRVCHDAM HJA SOK DÉDON MACHT FRYA [10] NAVT LONGER WÁKA OVIR HJAM. HJA HÀVON ÉNIS ÔTHER​.HIS FRYDOM BINOMEN ÀND THÀT IS ÉRSÉKE THÀT HJA HJARA AJN VRLÉREN HÀVE. THACH THÀT ELLA IS JOSELVA AKEN. MEN IK WIL SEZA TO JO. HO HJA NÉI​.GRÁDUM SÁ LÉG VRSYLTH [15] SEND.

  THA FINNA​.HJARA WIVA KRÉJON BÀRN. THISSA WAXTON VPPA MITH VSA FRYA BÀRN. ALTOMET TVILDON ÀND JOLDON HJA TOSÉMNE VPPA HÉM JEFTHA HJA WÉRON MITH EKKORUM BY THÉRE HÉRD. THÉR HÉRDON HJA MITH LUSTUM NÉI THA VRDWÁLSKA [20] FINNA​.SÁGUM. THRVCHDAM HJA THJVD ÀND NÉI WÉRON. SÁ SEND HJA VNTFRYAST VNTANKIS THENE WALD HJARAR ALDRUM. AS THA BÀRN GRÁT WRDON ÀND SAGON THÀT THA FINNARA BÀRN NÉN WÉPNE HANTÉRA MACHTE. ÀND BLÁT WÀRKA [25] MOSTE. THÁ KRÉJON HJA AN​.ET WÀRKA EN GRYNS ÀND WRDON HÀRDE HÁCHFÁRANDE. THA BÁSA ÀND HJARA STORSTA SVNUM KRUPTON BY THA LODDERIGA FINNA MAN'GÉRTUM. ÀND HJARA AJNE TOGHATERA THRVCH THÀT WLE FÁRBYLD FONA [30] WÉI BROCHT LÉTON HJARASELVA BIGORDA THRVCH THA SKÉNSTA FINNA KNÁPA HJARA WLUM ALDRUM TO SPOT. THÁ THENE MÁGÍ THÀT ANDA NÒS KRYG

  Copyist corrections

  [24] NÉN * HANTÉRA → NÉN WÉPNE HANTÉRA

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [2] HYRTOGÛM → HÉRTOGA [3] SÉIT → SÉID. [4] LJVD → LJUD [5] FJAND NÉFOLGED → FYAND NÉIFOLGAD [8] SE → THAM, SLÁFONUM → SLÁVONUM [11] ÍNES ÔTHER​.IS → ÉNIS ÔTHER​.HIS, BINIMEN → BINOMEN [12] HÀWE → HÀVE [14] SEDSA → SEZA [15] THÉRA FINNUM → THA FINNA [17] TOSAMNE → TOSÉMNE [20] ÀND ÀND → ÀND [21] VNTHÔNKES → VNTANKIS [25] ANN​.ETH → AN​.ET [26] HÁG​.FÁRANDE → HÁCHFÁRANDE [27] LODDARIGA → LODDERIGA [29] FÁRBILD → FÁRBYLD [31] SKÉNESTA → SKÉNSTA

  Punctuation changes

  [2] GÍRICH SA → GÍRICH​.SA [7] FRYA​.S → FRYAS [13] JO SELVA A​.KEN → JOSELVA AKEN [15] FINNA HJARA → FINNA​.HJARA [20] FINNA SÁGUM → FINNA​.SÁGUM [21] VNT​.FRYA​.ST → VNTFRYAST [29] FON​.A → FONA [30] HJARA SELVA → HJARASELVA

  Translations

  Deutsch English Nederlands

  Continue Reading

  [001] ᐊ previous/next ᐅ [003]