Nl 06 Joel, Schrift, Cijfers

  From Oera Linda Wiki

  Ott werkversie

  6. Joel, Schrift, Nummers

  [045] Het volgende is in de wanden van de Waraburg gekerfd:

  three wheels

  Wralda — ‘t Anfang — ‘t Bijin

  Hierboven staan afbeeldingen van het Joel, het eerste symbool van Wralda en ook van het Aanvang of Begin waaruit de tijd voortkwam. Dat is de kruier die eeuwig met het wiel moet rondgaan.

  Daarop heeft Frya het Stand- of Staande schrift gebaseerd dat zij gebruikte voor haar Tex.

  Toen Festa eremoeder was heeft zij er het Run- of Lopende schrift van afgeleid.

  De witkoning, dat is zeekoning,[1] Godfried de Oude heeft er afzonderlijke telnummers van gemaakt, voor zowel Stand- als Loopschrift.

  Daarom vieren wij jaarlijks het Joelfeest. We kunnen Wralda eeuwig dankbaar zijn dat hij zijn geest zo sterk in onze voorouders liet spreken.

  In haar tijd heeft Finda ook een schrift uitgevonden, maar dat was zo opgeblazen en vol met versiering en krullen dat haar nakomelingen daarvan de betekenis snel zijn vergeten.[2] Daarna hebben zij ons schrift geleerd, met name de Finnen, de Tyriërs en de Kreeklanders. Maar zij wisten niet goed dat het van het Joel gemaakt was en daarom altijd geschreven [046] moest worden met de zon mee.[3]

  Ze wilden ook dat hun schrift onleesbaar zou wezen voor ander volk, omdat ze altijd geheimen hebben. Zodoende zijn ze steeds meer van de wijs geraakt, dermate, dat kinderen amper de geschrften van hun ouders kunnen lezen, terwijl wij onze alleroudste geschriften even gemakkelijk kunnen lezen als teksten die gisteren zijn geschreven.

  Hier is het Standschrift met daaronder het Loopschrift. Voorts de telnummers op beide wijzen.

  letters of Standscript and Runscript
  Staand A Á À H Ô O U
  Lopend a. á. à. h. ô. o. u.
  Û Ü E É I J Y Í
  û. ü. e. é. i. j. y. í.
  B P T TH D F V R
  b. p. t. th. d. f. v. r.
  N NG M L G K S C
  n. ng. m. l. g. k. s. c.
  X
  x

  [047]

  counting numbers
  Staand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Lopend 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  Noten en andere vertalingen

  Noten

  1. kan ook worden gelezen als ‘weet-/zie-koning’
  2. ‘opgeblazen’ — lett. ‘hoogvarend’.
  3. wij zouden zeggen: ‘met de klok mee’

  Overwijn 1951

  [/45] Wat hieronder staat, is aan de binnenwanden van de Waraburcht gegrift.

  Wat hier boven staat, dat zijn de tekens van het Jol, dat is het eerste zinnebeeld van Wr.alda, ook van de aanvang of het begin, waaruit de Tijd is voortgekomen. Deze is het uitspansel, dat eeuwig met het Jol moet rondlopen. Hiernaar heeft Frya het staand schrift gevormd, dat zij gebruikte voor heur tekst. Toen Fästa eremoeder was, heeft zij het 'run-' of lopend schrift van gemaakt. De witkoning, dat is zeekoning: Godfried, de oude, heeft er afzonderlijke getaltekens van gemaakt zowel voor het staand als lopend schrift. Het is daarom niet teveel, dat wij er eenmaal per jaar feest voor vieren. Wij mogen Wr.alda eeuwig dank wijden, dat hij zijn geest zo krachtig over onze voorvaderen heeft laten varen. In haar tijd heeft Finda ook een schrift uitgevonden, maar dat was zo hoogdravend en vol met franjes en krullen, dat de nakomelingen de betekenis daarvan spoedig verloren hebben. Naderhand hebben zij ons schrift geleerd, met name de Finnen, de Thyriërs en de Krekalanders. Maar zij wisten niet goed, dat het van het Jol gemaakt was en dat het daarom altijd moest geschreven worden [47] met de zon mee. Bovendien wilden zij dat hun schrift voor andere volken onleesbaar zou wezen, omdat zij altijd geheimenissen hebben. Zodoende zijn zij lelijk van de wijs geraakt en wel dermate, dat de kinderen het schrift van hun ouders nauwelijks kunnen lezen, terwijl wij onze alleroudste geschriften even gemakkelijk kunnen lezen als die, welke gisteren geschreven zijn.

  Hieronder is het staand schrift, daaronder het lopend schrift, vervolgens de getallen op beide wijzen.

  Ottema 1876

  [/63] Hetgene hieronder staat is aan de wanden van de waraburgt gegrift.

  (Zie plaat I.)

  Wat hier boven staat, dat zijn de teekens van het Juul, dat is het eerste zinnebeeld van Wralda, ook van den aanvang of het begin, waaruit de Tijd is voortgekomen; deze is de Kroder, die eeuwig met het Juul moet rondloopen. Hiernaar heeft Frya het staand schrift gevormd, 't welk zij gebruikte voor hare tex. Toen Fasta eeremoeder was, heeft zij er het run of loopend schrift van gemaakt. De Witkoning d.i. Zeekoning Godfried, de oude, heeft er afzonderlijke getalteekens van gemaakt voor het staand en loopend schrift beide. Het is daarom niet te veel dat wij er jaarlijks eenmaal feest voor vieren. Wij mogen Wralda eeuwig dank wijden, dat hij zijn geest zoo krachtig over onze voorvaderen heeft laten varen. In haren tijd heeft Finda ook een schrift [65] uitgevonden; maar dat was zoo hoogdravend en vol met franjes en krullen, dat de nakomelingen de beteekenis daarvan spoedig verloren hebben. Naderhand hebben zij ons schrift geleerd, met name de Finnen, de Thyriers en de Krekalander. Maar zij wisten niet goed, dat het van het Juul gemaakt was, en dat het daarom altijd moest geschreven worden met de zon om. Bovendien wilden zij dat hun schrift voor andere volken onleesbaar zoude wezen, omdat zij altijd geheimnissen hebben. Zoodoende zijn zij zeer van de wijs geraakt, dermate, dat de kinderen de schriften hunner ouderen bezwaarlijk kunnen lezen; terwijl wij onze alleroudste schriften even gemakkelijk kunnen lezen als die, die gisteren geschreven zijn.

  Hieronder is het staand schrift, daaronder het loopend schrift, vervolgens de getalteekens op beide wijzen.

  (Zie plaat II.)

  Lees Verder

  Nl 05e Drie Dieven ᐊ vorig/volgend ᐅ Nl 07a De Goede Tijd

  Aangepaste volgorde:

  Nl 00b Liko ᐊ vorig/volgend ᐅ Nl 16e Reine Taal

  En 06 Yule, Script, Numbers