132

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL132.jpg

  Edited transcription

  [132] VR THA GÉRTMANNA KÀN IK RÉD HINNE STAPPA. IK NÀV NAVT FÜL MITH​.RA OMME GVNGEN. THA SÁ FÉR IK SJAN HÀV SEND HJA THÀT MÉST BI TÁL ÀND SÉD BILÉWEN. [5] THÀT NE MÉI IK NAVT SEZA FON THA ÔTHERA.

  THÉR FONA KRÉKALANDA WÉI KVME SEND KWÁD THER TÁL ÀND VPPIRA SÉD NE MÉI MÀN ÉL NAVT BOGA. FÉLO HÀVATH BRUNA ÁGON ÀND HÉR. HJA SEND [10] NÍDICH ÀND DRIST ÀND ANG THRVCH OVERBILÁWICHHÉD. HWÉRSA HJA SPRÉKA SÁ NOMATH HJA THA WORDA FÁRVPPA THÉR LERST KVMA MOSTA. ÀJEN ALD SEZATH HJA ÁD ÀJEN SALT SÁD. MÁ FORI MÀN. [15] SEL FORI SKIL. SODE FORI SKOLDE. TO FÜL VMB TO NOMANDE. ÁK FORATH HJA MÉST VRLANDISKE ÀND BIKIRTE NÔMA HWÉRAN MÀN NÉN SIN AN HEFTA NE MÉI. THA JÔNJAR SPRÉKATH BÉTRE THACH [20] HJA SWÍGATH THI.H. ÀND HWÉR​.I NAVT NÉSA MOT WARTH​.ER ÛTEKÉTH.

  HWERSA IMMAN EN BYLD MÁKATH ÀFTER ÉNNEN VRSTURVENE ÀND THET LIKTH SÁ LÁWATH HJA THÀT THENE GÁST THES VRSTURVENE [25] THÉRINNE FÁRATH. THÉRVR HÀVATH HJA ALLE BYLDA VRBURGEN. FON FRYA. FÀSTA. MÉDÉA. THJANJA. HELLÉNJA ÀND FÉLO ÔTHERA. WARTH THÉR EN BERN EBERN SÁ KVMATH THA SIBBA ETSÉMNE ÀND [30] BIDDATH AN FRYA THÀT HJU HJARA FÁMKES MÉI KVMA LÉTA THAT BERN TO SÉJENANDE. HÀVON HJA BÉDEN. SA ([133] NE MÉI NIMMAN HIM RORA)

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [3] HÀ​ → HÀV [4] MAST → MÉST [6] KRÉKALÁNDA​ → KRÉKALANDA [10] NIDICH → NÍDICH [13] SEGATH → SEZATH [17] VRLÁDISKE → VRLANDISKE [21] WÀRTHER → WARTH​.ER [23] VRSTURVEN → VRSTURVENE, LIKT → LIKTH [28] HWERTH → WARTH [32] SÉENANDE → SÉJENANDE

  Punctuation changes

  [1] GÉRT​.MANNA → GÉRTMANNA [2] MITH RA → MITH​.RA [20] HWÉRI → HWÉR​.I [25] THÉR INNE → THÉRINNE

  Translations

  English Nederlands

  Continue Reading

  [131] ᐊ previous/next ᐅ [133]