039

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL039.jpg

  Edited transcription

  (SVME WILDON NÉI TEXLÁND) [039] VMBE THÉR ÉNE TO FRÉJANDE. MEN THA PRESTERA THAM BY HJRA ÀJN FOLK THÀT RIK WITHER IN HÉDE. NILDON THÀT NI HEN'GJA ÀND KÉTHON VS BY​.RA FOLK AS VNFRÁNA [5] UT.


  [039/05] 3. UTA SKRIFTA MINNOS.

  THA​.K ALTHUS WÉIFÁREN WAS MITH MIN LJUD FON ÁTHENJA KÉMON WI TO THA LESTA AN EN ÉLAND THRVCH MIN LJUD KRÉTA HÉTEN VMA WILDA KRÉTA THAM​.ET FOLK ANHÍV BY VSA KVMSTE. THA AS [10] HJA SAGON THÀT WI NÉN ORLOCH AN​.T SKÉLD FORON WRDON HJA MAK. ALSA​.K ET LEST FAR EN BOTE MITH ÍSER​.ARK EN HAVESMVDA AND EN STADA LAND WANDELDE.

  THACH THÁ WI EN STUT SÉTEN HÉDE ÀND HJA SPÉRDON THAT [15] WI NÉN SLÁVONA NÉDE. THA WÉRON HJA THÉRVR VRSTÀLATH. MEN THÁ THA​.K​.RA NW TELLAD HÉDE THÀT WI ÉWA HÉDON ÉLIK TO BIRJUCHTANDE VR ALLA THÁ WILDE​.T FOLK AK FON SOKKA HÁ. THACH SKÉRS HÉDON HJA THAM JEFTA [20] THÀT ÉLLE LÁND KÉM ANDA TÍS.

  THA FORSTA ÀND PRESTERA KÉMON BÁRJA THÀT WI HJARA TJVTH OVERHÉRICH MAKAD HÉDE ÀND THÀT FOLK KÉM TO VS VMBE HUL ÀND SKUL. THACH THÁ THA FORSTA SAGON THÀT HJA HJARA RIK VRLJASA [25] SKOLDE THÁ JÉVON HJA THÀT FOLK FRYDOM ÀND KÉMON TO MY VMB​.EN É​.SEZA​.BOK. THACH THÀT FOLK NAS NÉN FRYDOM WENAD ÀND THA HÉRA BILÉVON WELDA NÉI THAT​.IR GOD THOCHTE.

  THÁ THI STORN WR WÉR. BIGOSTON HJA TWISPALT [30] AMONG VS TO SÉJANE. HJA SÉIDON TO MIN FOLK THAT IK HJARA HELP ANHROPEN HÉDE VMBE STANDFÀST KÉNING TO WERTHANDE.

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [2] HÀT → THÀT [5] WÉI FAREN → WÉI​.FÁREN [6] MINA LJVD → MIN LJUD, ATHENJA → ÁTHENJA [8] LJVD → LJUD, HÉTON → HÉTEN [12] BOTA → BOTE, HAVESMODE → HAVESMVDA [15] SLAVONA → SLÁVONA, THÉR WR → THÉRVR [16] THÁ THA → THÁ, TALTH → TELLAD [17] É​.LIK → ÉLIK [18] T'HA → THÁ [27] HACH HÀT → THACH THÀT, WENTH → WENAD [30] SÉJA → SÉJANE

  Punctuation changes

  [4] BY RA → BY​.RA [5] UT​.A → UTA, MINNO​.S → MINNOS, WÉI​.FÁREN → WÉIFÁREN [7] É​.LAND → ÉLAND [9] THAM ET → THAM​.ET [12] ÍSER ARK → ÍSER​.ARK [16] K RA → K​.RA [18] WILDET → WILDE​.T [26] VMBEN → VMB​.EN [28] THAT IR → THAT​.IR

  Translations

  [039] English Nederlands
  [039/05] English Nederlands

  Continue Reading

  [038] ᐊ previous/next ᐅ [040]