081

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL081.jpg

  Edited transcription

  (STOP WÁKENDOM THÉRVR) [081] TO​.T LAND UT ÀND VRÉD KLÍWADE VPPER SÉTEL. IN STÉDE FON THA OWERA TO BIWÁKANDE SPANDON HJA HJARA HORSA FAR HJARA TOGUM ÀND RUNDON NÉI SKÉNLAND [5] THÁ. THA SKÉNLANDER THAM NÉY WÉRON NÉI THAT LAND HJARAR ÉTHLA KÉMON NÉI THA DÉNEMARKUM. VPPEN HELLE NACHT KÉMON HJA ALLA. NW SÉIDON HJA THAT HJA RJUCHT HÉDE VPPET LÁND [10] HJARAR ÉTHLUM ÀND THAHWILA THAT MÀN THÉRVR KÀMPADE KÉMON THA FINNA IN THA LÉTOGA THORPA ÀND RUNDON MITH THA BERN EWÉI.

  THÉRTHRVCH ÀND THAT HJA NÉN GODA WÉPNE NAVT NÉDON DÉD [15] HJAM THA KÀSE VRLJASA ÀND THÉRMÉI HJARA FRYDOM HWAND THENE MÁGÍ WÀRTH BÁS. THAT KÉM THAT HJA FRYAS TEX NAVT NE LÉSDE ÀND HJRA RÉDJÉVINGA WARLÁSD HÉDE. [20] THER SEND SVME THÉR MÉNE THAT HJA THRVCH THA GRÉVA VRRÉDEN SEND. THAT THA FÁMNA THAT LÔNG SPÉRAD HÉDON. THA SÁ HWAM THÉRVR KÉTHA WILDE THAMIS MVLA WRDON TOSNÔRAD [25] MITH GOLDEN KÉDNE. WI NE MÜGON THÉRVR NÉN ORDÉL TO FELLANDE MEN WI WILLATH JO TOHROPA.

  NE LÉN NAVT TO SÉRE VPPA WISDOM ÀND DÜGED. NI FON JVWA FORSTA NI FON JVWA FÁMNA. [30] HWAND SKIL​.ET HALDA SÁ MOT ALLERA​.MÀNNALIK WÁKA OVIR SIN AJNA TOCHTA. ÀND FOR​.ET MÉNA HELD.

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [4] RUNON → RUNDON [10] ÉTHLON → ÉTHLUM, THAHWIL → THAHWILA [12] RUNADON → RUNDON [16] HJARI → HJARA [17] WRDE → WÀRTH [22] SPÉRATH → SPÉRAD [23] SA HVAM SA → SÁ HWAM [24] TOSNÔRATH → TOSNÔRAD [25] MÜGUN → MÜGON [30] SKEL → SKIL [32] FORIT → FOR​.ET

  Punctuation changes

  [23] THÉR VR → THÉRVR [31] ALLERA MÀNNALIK → ALLERA​.MÀNNALIK

  Translations

  English Nederlands

  Continue Reading

  [080] ᐊ previous/next ᐅ [082]