032

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL032.jpg

  Transcription

  (TIL EN ÔTHER KVMTH THÉR​.IM) [032] FON​.A SÉTEL DRÍWET.


  [032/01] THÀT WORD ÉWA IS TO FRÁN VMBE AN MÉNA SÉKA TO NOMANDE. THÉRVMBE HET MÀN VS ÉVIN SEZA LÉRTH.

  ÉWA THÀT SÉITH SETMA THÉR BI ALLER MÀNNISKA É​.LIK AN HJARA [5] MOD PRENTH SEND. TILTHJU HJA MÜGE WÉTA HWAT RJUCHT AND VNRJUCHT SY. AND HWÉR THRVCH HJA WELDICH SEND VMBE HJARA ÀJNE DÉDA ÀND THAM FON ÔRUM TO BIRJUCHTANDE. THÀT WIL SEDSA. ALSANÁKA HJA GOD ÀND NAVT MIS​.DÉDECH [10] VPBROCHT SEND. ÁK IS​.ER JET​.EN ÔRA SIN AN FÀST. ÉWA SÉITH AK. É​.LIK WÉTER​.LIK. RJUCHT ÀND SLJUCHT AS WÉTER THAT THRVCH NÉN STORNE​.WIND JEFTA AWET OWERS VRSTOREN IS. WARTH WÉTER VRSTOREN SA [15] WARTH​.ET VN​.ÉWA. VNRJUCHT. MEN​.ET NÍGTH ÉVG VMBE WITHER ÉWA TO WERTHANDE. THAT LÉITH AN SIN FONSELV​.HÉD. ALSA THA NÍGUNG TO RJUCHT ÀND FRYDOM IN FRYA​.S BERN LÉITH. THESSA NIGUNG HÀVATH WI THRVCH WR​.ALDA​.S GÁST. VSA FODER. [20] THÉR IN FRYA​.S BERN BOGTH THÉRVMBE SKIL HJU VS ÁK ÉVG BIKLÍWA.

  ÉWA. IS ÁK THET ÔRA SINNA​.BYLD FON WR​.ALDA​.S GÁST. THÉR ÉVG RJUCHT ÀND VN​.FORSTOREN. BILIWATH AFSKÉN​.ET AN SIN LICHÉME ÀRG TO GÉIT. ÉWA ÀND [25] VNFORSTOREN SEND THA MÀRKA THÉRA WISDOM ÀND RJUCHT​.FÉRDICH​.HÉD THÉR FON ALLE FRÁNA MÀNNISKA SOCHT ÀND THRVCH ALLA RJUCHTERA BISÉTEN WRDEN MOT. WILLATH THA MÀNNISKA THUS SETMA [30] ÀND DOMAR MÁKJA THÉR ALAN GOD BILIWA ÀND ALLERWÉIKES SÁ MOTON HJA É​.LIK WÉSA TOFARA ALLE MÀNNISKA.

  Transcriber corrections

  [11] SÉIT → SÉITH [27] FRÉMO → FRÁNA [31] ALLERWYKES → ALLERWÉIKES [32] ÉLIK → É​.LIK

  Translations

  [032] English Nederlands
  [032/01] English Nederlands

  Continue Reading

  [031] ᐊ previous/next ᐅ [033]