018

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL018.jpg

  Edited transcription

  [018] 19. HÀT MÀN HJA BY ÉNE RJUCHTLIKA SÉKE ANHROPEN VMBE UTSPRÉK TWISK ANNEN GRÉVET​.MAN AND THA MÉNTE. ÀND FINDATH HJU THJU SÉKE TVIVELIK SA MOT HJU TO BÁTA FON THÉR MÉNTE [5] SPRÉKA TILTHJU THÉR FRÉTHO KVMTH. ÀND THRVCHDAM THÀT BÉTRE SY. THÀT ÉN MAN VNRJUCHT DÉN WARTH THÀN FÉLO.

  20. KVMTH HWA VMB RÉD ÀND WÉT THJU MODER RÉD [10] SA ACH HJU THAM BISTONDA TO JÉWANE. NÉT HJU BISTONDA NÉN RÉD SA MÉI HJU WACHTJA LÉTA SJVGUN DÉGUM. NÉT HJU THÀN NACH NÉN RÉD. SA MÜGON HJA HINNE BRÛDA. ÀND HJA NE MÜGON HJRASELVA NAVT BIKLAGJA. TILTHJU [15] NÉN RÉD BÉTRE IS THÀN KVA RÉD.

  21. HETH EN MODER ÀRGE RÉD JÉVEN UT KVADA WILLA SA MOT MÀN HJA DÉJA JEFTA UT OF LANDUM DRÍVA STOK​.NAKEN ÀND BLÁT. [20]

  22. SEND HJRA BURCHHÉRA MÉDE PLICHTICH THÀN DVATH MÀN ALSA MITH THAM.

  23. IS HJRA SKILD TVIVELIK JEFTA BLÁT FORMODA. SA [25] MOT MÀN THÉRVR THINGJA ÀND SPRÉKA. IS​.T NÉDICH ÉN ÀND TWINTICH WYKA LÔNG. STEMTH THA HALFDÉL SKELDICH SA HALDE MÀN HJA VR VNSKELDICH. TWÉDE SÁ WACHT MÀN JETA EN FVL JÉR. STEMTH MÀN THÀN ALSA. SÁ MÉI [30] MÀN HJA SKELDICH HALDA. THA NAVT NI DÉJA.

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [1] MAN → MÀN, ÉNNE → ÉNE [2] VMBER → VMBE [5] KVMA → KVMTH, THRVCH THAM → THRVCHDAM [6] HÀT → THÀT, VNRJÛCHT → VNRJUCHT [7] WRDE HÀN → WARTH THÀN [10] ÁCH → ACH, BY STONDA → BISTONDA [11] BY STONDA → BISTONDA [14] TJLHJU → TILTHJU [26] LONG → LÔNG [27] SKILDICH → SKELDICH [28] VNSKILDICH → VNSKELDICH, SA → SÁ [30] SKILDICH → SKELDICH

  Punctuation changes

  [14] HJRA SELVA → HJRASELVA [19] STOKNAKEN → STOK​.NAKEN [21] BURCH​.HÉRA → BURCHHÉRA [25] THÉR​.VR → THÉRVR

  Translations

  English Nederlands

  Continue Reading

  [017] ᐊ previous/next ᐅ [019]