017

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL017.jpg

  Edited transcription

  [017] 14. ÀJDER BURCH MOT HJRISELVA BIDRUPPA ÀND GENÉRA FON HJRA ÀJN RONDDÉL ÀND FON THÀT DÉL THAT HJU FON THÀT MÀRKJELD BÜRTH.

  15. [5] IS THÉR ÀMMAN KÉREN VMBE VPPA BURGUM TO THJANANDE ÀND NIL​.ER NAVT THÀN NE MÉI​.R NÁ NÉN BURCHHÉR WERTHA ÀND DUS NÉN STEM NAVT NI HÀVA. IS​.ER AL BURCHHÉR SA SKIL HI THJU ÉR VRLJASA. [10]

  16. SÁHWERSA ÀMMAN RÉD GÉRT FON THÉRE MODER THA FON ÉNE BURCHFÁM. SA MOT HI HIMSELVA MELDA BY THA SKRIWER. THESSE BRÀNGTH​.IM BY THA BURCHMÁSTER. FORTH MOT​.I NÉI THA LÉTSA. [15] THÀT IS THENE HÉLENER. THÉR MOT SJA JEF​.ER ÁK BISÉTEN IS FON KVADA TOCHTUM. IS​.ER GOD SÉID THA VNDVATH HI HIMSELVA FON SINUM WÉPNA. ÀND SJVGUN WÉRAR BRÀNGGATH HIM BY THÉRE MODER. [20]

  17. IS THJU SÉK VR ÉNE STÁTE SA NE MÜGON THÉR NAVT MINER THÀN THRÉ BODON KVMA. IS​.T VR​.T ÉLLA FRYASLAND THÀN MOTON THÉR JETA THRJA SJVGUN TJUGUM BY WÉSA. THÉRVMBE THÀT​.ER NÉN KVA FORMODA [25] NAVT RISA NE MÉI NOR SKALKHÉD DÉN NE WRDE.

  18. BY ALLE SÉKUM MOT THA MODER WALDA ÀND NJVDA THÀT HJRA BÀRN. THÀT IS FRYAS FOLK. SÁ [30] MÉTRIK BILÍWA AS THÀT WÉSA MÉI. THÀT IS THI GRÁTESTA HJRAR PLICHTA. ÀND VS ALRA. VMBE​.R THÉRAN TO HELPANDE.

  Copyist corrections

  [16] ?R → ER

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [1] HIRI SELVA → HJRISELVA [2] HIRI → HJRI, HÀT → THÀT [6] THJANJANDE → THJANANDE, NA → NÁ [13] MELDE → MELDA [14] MÀSTER → MÁSTER [22] FRYA S LÁND → FRYASLAND [23] TJUGA → TJUGUM [24] FORMVDA → FORMODA [31] RLICHTA → PLICHTA [32] HÉLPANDE → HELPANDE

  Punctuation changes

  [2] ROND.DÉL → RONDDÉL [3] MÀRK​.JELD → MÀRKJELD [7] BURCH​.HÉR → BURCHHÉR [8] BURCH​.HÉR → BURCHHÉR [12] HIM SELVA → HIMSELVA [14] BURCH​.MÁSTER → BURCHMÁSTER [15] JEF ER → JEF​.ER [17] HIM SELVA → HIMSELVA [29] FRYA​.S → FRYAS [30] MÉT​.RIK → MÉTRIK [32] VMBER → VMBE​.R

  Translations

  English Nederlands

  Continue Reading

  [016] ᐊ previous/next ᐅ [018]