067

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL067.jpg

  Edited transcription

  (SIN LJUD ÀND FÉLO FON VS FOLK) [067] NAMON WIF ÀND BERN SKÉP. ÀND AS JON NW SACH THÀT MÀN HIN ÀND SIN LJUD LIK MISDÉDAR STRAFJA WILDE. BRÛDON HJA STOLKES HINNE. HI DÉDE RJUCHT. HWAND AL VSA ÉLANDAR [5] ÀND ALLET OERA SKELDA FOLK THÉR FJUCHTEN HÉDON WRDON NÉI BRITTANJA BROCHT. THJUS STAP WAS MIS DÉN. HWAND NV KÉM​.T ANFANG FON THÀT ENDE.


  [067/09] KÀLTA THÉR NÉI​.T SEZA. ÉVIN BLÍD VPPET WÉTER [10] AS VPPET LAND HLÁPA MACHTE. GVNG NÉI THA FÀSTA WAL. ÀND FORTH VPPA MISSELLJA OF. THÁ KÉMON THA GOLA MITH HJARA SKÉPUM UTA MIDDELSÉ KÁDIK BIFÁRA ÀND ÉL VS UTERLAND. FORTH FÍLON HJA VP ÀND OVER [15] BRITTANJA THACH HJA NE MACHTON THÉR NÉN FÀSTA FOT NE KRÉJA. VMBE THÀT THA SJVRDA WELDICH ÀND THA BANNALINGA JETA FRYAS WÉRON. MEN NV KÉM KÀLTA ÀNDE KÉTH. THV BIST FRY​.BERN ÀND VMBE LITHA LÉKA HETH MÀN [20] THI TO VRWURPENE MÁKAD. NAVT VMBE THI TO BÉTERJA. MEN VMBE TIN TO WINNANDE THRVCH THINA HANDA. WILST WÉR FRY WÉSA ÀND VNDER MINA RÉD ÀND HODA LÉVA. TJAN UT THEN. WÉPNE SKILUN THI WERTHA. ÀND IK [25] SKIL WÁKA OVER THI. LIK BLIXEN​.FJVR GVNG​.ET OERA ÉLANDA. ÀND ÉR THES KRODERS JOL ÉNIS OMHLÁPEN HÉDE. WAS HJU MÁSTERINE OVER ALGADUR ÀND THA THÍRJAR FON AL VSA SÛDER STÁTA TIL [30] THÉRE SÉJENE.

  VMBE THÀT KÀLTA HJRASELVA NAVT TO FÜL BITROWADE. LÉT HJU IN ET NORTHLIKA BERCHLAND ÉNE BURCH ([068] BVWA.)

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [3] BRUDON → BRÛDON, HI → HJA [4] ÀLANDAR → ÉLANDAR [5] O​.RA → OERA [9] SEZE → SEZA, ÉVEN​.BLÍD → ÉVIN BLÍD [11] WÁL → WAL [14] FORH → FORTH [15] HÉR → THÉR [24] WRDA → WERTHA [25] O​.ER → OVER [26] A​.LANDA → ÉLANDA [29] SUDER → SÛDER

  Punctuation changes

  [5] ALLE​.T → ALLET [7] T. → T [11] MIS​.SELLJA → MISSELLJA [13] UT​.A → UTA, MIDDEL​.SÉ → MIDDELSÉ [14] UTER​.LAND → UTERLAND, O​.VER → OVER [17] FRYA​.S → FRYAS [26] O​.ERA → OERA, KRODER​.S → KRODERS [30] HJRA SELVA → HJRASELVA [32] BERCH​.LAND → BERCHLAND

  Translations

  [067] Deutsch English Nederlands
  [067/09] Deutsch English Nederlands

  Continue Reading

  [066] ᐊ previous/next ᐅ [068]