067

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL067.jpg

  Transcription

  (SIN LJUD ÀND FÉLO FON VS FOLK) [067] NAMON WIF ÀND BERN SKÉP. ÀND AS JON NW SACH THÀT MÀN HIN ÀND SIN LJUD LIK MISDÉDAR STRAFJA WILDE. BRUDON HI STOLKES HINNE. HI DÉDE RJUCHT. HWAND AL VSA É​.LANDAR [5] ÀND ALLE​.T OERA SKELDA FOLK THÉR FJUCHTEN HÉDON WRDON NÉI BRITTANJA BROCHT. THJUS STAP WAS MIS DÉN. HWAND NV KÉM T​.ANFANG FON THÀT ENDE.


  [067/09] KÀLTA THÉR NÉI​.T SEZA. ÉVIN BLÍD VPPET WÉTER [10] AS VPPET LAND HLÁPA MACHTE. GVNG NÉI THA FÀSTA WÁL. ÀND FORTH VPPA MIS​.SELLJA OF. THÁ KÉMON THA GOLA MITH HJARA SKÉPUM UT​.A MIDDEL​.SÉ KÁDIK BIFÁRA ÀND ÉL VS UTER​.LAND. FORTH FÍLON HJA VP ÀND OVER [15] BRITTANJA THACH HJA NE MACHTON THÉR NÉN FÀSTA FOT NE KRÉJA. VMBE THÀT THA SJVRDA WELDICH ÀND THA BANNALINGA JETA FRYA​.S WÉRON. MEN NV KÉM KÀLTA ÀNDE KÉTH. THV BIST FRY​.BERN ÀND VMBE LITHA LÉKA HETH MÀN [20] THI TO VRWURPENE MÁKAD. NAVT VMBE THI TO BÉTERJA. MEN VMBE TIN TO WINNANDE THRVCH THINA HANDA. WILST WÉR FRY WÉSA ÀND VNDER MINA RÉD ÀND HODA LÉVA. TJAN UT THEN. WÉPNE SKILUN THI WRDA. ÀND IK [25] SKIL WÁKA O​.ER THI. LIK BLIXEN​.FJVR GVNG​.ET OERA É​.LANDA. ÀND ÉR THES KRODER​.S JOL ÉNIS OMHLÁPEN HÉDE. WAS HJU MÁSTERINE OVER ALGADUR ÀND THA THÍRJAR FON AL VSA SÛDER STÁTA TIL [30] THÉRE SÉJENE.

  VMBE THÀT KÀLTA HJRA SELVA NAVT TO FÜL BITROWADE. LÉT HJU IN ET NORTHLIKA BERCH​.LAND ÉNE BURCH ([068] BVWA.)

  Transcriber corrections

  [4] ÀLANDAR → É.LANDAR [5] O​.RA → OERA [9] SEZE → SEZA, ÉVEN​.BLÍD → ÉVIN BLÍD [14] FORH → FORTH, O​.VER → OVER [15] HÉR → THÉR [25] O​.ER → OER [26] O​.ERA A​.LANDA → OERA É​.LANDA [29] SUDER → SÛDER

  Translations

  [067] Deutsch English Nederlands
  [067/09] Deutsch English Nederlands

  Continue Reading

  [066] ᐊ previous/next ᐅ [068]