011

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL011.jpg

  Edited transcription

  (THÀT LÁND FON HWÉR HJU WAS VPFÁREN) [011] WAS NW EN STRÁM. ÀND BUTA HJRA TEX WAS THÉRIN ELLA BIDVLWEN HWAT FON HJRA HANDUM KÉMEN WAS.

  HÉRIGA BÀRN. [5] THA HJA TO​.RASELVA WÉRON. THA MÁKADON HJA THIT HÁGE THERP BVWADON THAS BURCH THÉR VPPA. ANDA WÀGRUM THESSA WRYTON HJA THENE TEX. ÀND VMBE THAT ALLERA​.MANNALIK HJA SKOLDE MÜGA FINDA HÀVATH HJA THÀT LAND ROND​.OMME [10] TEXLAND HÉTEN. THÉRVMBE SKIL​.ET BILÍWA ALWENNE JRTHA. JRTHA SY.


  [011/13] TEX FRYAS.

  HELD BÉID THA FRYA. TO THA LESTA SKILUN HJA MY [15] WITHER​.SJA. THACH THÉRA ALLÉNA MÉI IK AS FRY KÀNNA THÉR NÉN SLÁF IS FON EN ÔTHER NI FON SINE TOCHTA.

  HÍR IS MIN RÉD.

  1. SAHWERSA THJU NÉD ÀRG SY. ÀND GODE RÉD ÀND GODE DÉD NAWET MAR NE FORMÜGE HROP [20] THÀN THI GÁST WRALDAS AN. MEN J NE MOT​.IM NAVT ANHROPA BIFÁRA ALLE THINGA PROVAD SEND. THA IK SEZ JO MITH RÉDENE ÀND TID SKIL​.ET WÁRA. THA MODELÁSA SKILUN ÀMMER SWIKA VNDER HJARA AJN LÉD. [25]

  2. WRALDAS GÁST MÉI MÀN ALLÉNA KNIBUWGJANDE TANK TOWÍA. JÁ THRJU WARA. FAR HWAT JV FON HIM NOTEN HÀVE FAR HWAT JV NITH ÀND FARA HÁPE THÉR HY JO LÉT AN ANGA TIDA. [30]

  3. J HÀVATH SJAN HO RING IK HELPE LÉNDE. DVA AL ÉN MITH JO NÉSTON. MEN NE TOF NAVT TIL MÀN ([012] JO BÉDEN HETH.)

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [1] HIRA → HJRA [2] HÔNDUM → HANDUM [6] THÁS → THAS [10] ÀT → ET [11] SÍ → SY [15] HWITHER → WITHER [18] added 1. [21] PRVVATH[1] → PROVAD [23] ÀMMAR → ÀMMER [26] TÁNK → TANK [31] HÀWED → HÀVATH

  Punctuation changes

  [2] THÉR​.IN → THÉRIN [5] RA SELVA → RASELVA [8] ALLERA MANNALIK → ALLERA​.MANNALIK [10] TEX.LAND → TEXLAND [13] FRYA​.S → FRYAS [20] WR​.ALDAS → WRALDAS [22] WÁRA → WÁRA. [26] WR​.ALDAS → WRALDAS, KNIBUWGJANDE → KNI​.BUWGJANDE

  Notes

  1. PRVVATH is intentionally transcribed with VV rather than W. It is likely related to the Old Frisian verb prōvia, “examine, prove.” The descendants in Germanic languages did not evolve to have a [w]-like sound (e​.g. NL proeven, DE prüfen, EN prove, DA prøve), so it is more likely that VV is correct. A variation elsewhere is HJA HÀVON THIN SALT PROVAD.

  Translations

  [011] Deutsch English Nederlands
  [011/13] Deutsch English Nederlands

  Continue Reading

  [010] ᐊ previous/next ᐅ [012]