044

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL044.jpg

  Edited transcription

  [044] AND THÉR SIN ASK FORSTUVA TILTHJU​.R HÍR NÉN FENINIGE KRÛDON FON WAXA NE MÜGE. THA FÁMNA MOTON THÀN SIN NÔM UTSPÉJA INVR AL VSA STÁTA TILTHJU NÉN BÀRN SIN NÔM [5] NE KRÉJE ÀND THA ALDA HIN MÜGE VRWERPA.


  [044/07] ORLOCH WAS VRTÉJEN. MEN NÉD WAS KVMEN AN SIN STÉD. NW WÉRON HÍR THRÉ MÀNNISKA THÉR EK EN BÛDA KÉREN STOLON [10] FON ASVNDERGANA ÉJNHÉRA. THA HJA WRDON ALLE FAT. NW GVNG THENE ÉROSTE TO ÀND BROCHT THENE THJAF BY THA SKELTE. THA FÁMNA THÉRVR KÀLTANDE SÉIDON ALLERWÉIKES THÀT​.I DÉN HÉDE NÉI THA RJUCHT. THI ÔRA NAM [15] THENE THJAF THÀT KÉREN OF ÀND LÉT​.IM FORTH MITH FRÉTHO. THA FÁMNA SÉIDON. HI HETH WEL DÉN. MEN THI THREDDE ÉJNHÉR GVNG NÉI THA THJAF SIN HUS THÁ. AS​.ER NW SACH HO NÉD THÉR SIN SÉTEL VPSTÀLD HÉDE. THÁ GVNG HI [20] TOBÀK ÀND KÉRDE WITHER. MITH EN WÉIN FVL NÉDTHREFTUM THÉR HI NÉD MITH FON THÉRE HÉRD OF DRÉF. FRYAS FÁMNA HÉDON BY HIM OMMEWÁRAD ÀND SIN DÉD AN THAT ÉVGE BOK SKRÉVEN THAHWILA HJA AL SINA LÉKA UTFÁCHT [25] HÉDE. THJU ÉREMODER WAS​.ET SÉID ÀND HJU LÉT​.ET KUNDICH DVA THRVCH THÀT ÉLE LAND.

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [3] NÁM → NÔM [4] STATA → STÁTA, NÁM → NÔM [7] VRTIGEN → VRTÉJEN [8] MANNISKA → MÀNNISKA [9] BUDA → BÛDA, STÉLON → STOLON [10] ASVNDERGANE → ASVNDERGANA [11] ÉROSTA → ÉROSTE [13] ALLERWÉIS → ALLERWÉIKES [15] LÉTH → LÉT [16] FRÉTO → FRÉTHO [19] VPSTÀLTH → VPSTÀLD [20] FOL → FVL [22] DRIWE → DRÉF, OMME WÁRATH → OMMEWÁRAD [23] DAT → THAT [24] DAHWILE → THAHWILA, UT FÁCTH → UTFÁCHT [26] LÉTH ET → LÉT​.ET, TRVCH → THRVCH

  Punctuation changes

  [14] THÀT I → THÀT​.I [15] LÉTH IM → LÉTH​.IM [18] ASER → AS​.ER [20] TO​.BÀK → TOBÀK [22] FRYA​.S → FRYAS [25] ÉRE MODER WAS ET → ÉREMODER WAS​.ET

  Translations

  [044] English Nederlands
  [044/07] English Nederlands

  Continue Reading

  [043] ᐊ previous/next ᐅ [045]