014

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL014.jpg

  Edited transcription

  (THÉRVMBE MOST J HJA TO JO) [014] ÉREMODER NÉMA. FOLGATH J MIN RÉD THÀN SKIL HJU NÉIMELS MIN FÁM BILÍWA ÀND ALLA FRÁNA FÁMNA THÉR HJA FOLGJA. THAN SKIL THJU FODDIK NÀMMER UTGÁ THÉR IK FÁR JO VPSTOKEN HÀV. THÀT LJUCHT [5] THÉRA. SKIL THAN ÉVG JVWE BRYN VPKLÁRJA. ÀND J SKILUN THAN ÉVIN FRY BILÍWA FON VNFRYA WELD AS JVWA SWÉTE RINSTRÁMA FON THÀT SALTE WÉTER THÉR ENDELÁSE SÉ.


  [014/09] THET HETH FÀSTA SÉID.

  [10] ALLE SETMA THÉR EN ÉW. THÀT IS HVNDRED JÉR OMHLÁPA MÜGE MITH THA KRODAR ÀND SIN JOL. THÉRA MÜGON VPPA RÉD THÉRE MODER ÀND BY MÉNA WILLA VPPA WÉGAR THÉRA BURGUM WRIT WERTHA. SEND HJA VPPA WÉGAR [15] WRIT THAN SEND HJA ÉWA ÀND THÀT IS VSA PLICHT VMBE ALTHAM AN ÉRA TO HALDANDE. KVMTH NÉD ÀND TVANG VS SETMA TO JÉVANE STRIDANDE WITH VSA ÉWA ÀND PLÉGUM SÁ MOT MÀNESKA DVA ALSA HJA ASKJA THACH [20] SEND HJA WÉKEN THÀN MOT MÀN ÀMMER TO THÀT ALDA WITHER​.KÉRA. THÀT IS FRYAS WILLA ÀND THAT MOT WÉSA THAM FON AL HJRA BÀRN.

  FÀSTA SÉIDE.

  ALLE THINGA THÉR MÀN ANFANGJA WIL. HOKA [25] THÀT ET MÜGA WÉSA. VPPA THA DÉI THÉR WY FRYA HELDGAD HÀVA THAM SKILUN ÉVG FALIKANT UTKVMA. NÉIDAM TID NW BIWYSD HETH THÀT HJU RJUCHT HÉDE. SÁ IS THÀT EN ÉWA WRDEN. THÀT MÀN SVNDER NÉD ÀND TVANG [30] A FRYA HJRA DÉI NAWET OWERS NI DVA NE MÉI THA BLÍDA FÉRSTA FÍRJA.

  Copyist corrections

  [5] VPK?ARJA → VP​.KLÁRJA [7] SW?TE → SWÉTE [27] B?WYSD → BIWYSD

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [2] NÉMELS → NÉIMELS, FRANA → FRÁNA [3] NÀMER → NÀMMER [4] UTGA → UTGÁ [6] BILYVA → BILÍWA [7] RIN​.STRAMA → RINSTRÁMA [8] ÀNDELÁSE → ENDELÁSE [9] HET → HETH [14] HWERTHA → WERTHA [25] THÀT ÀT → THÀT​.ET [26] HÀWA → HÀVA, FALÍKANT → FALIKANT [28] RIUCHT → RJUCHT, HÀT → THÀT

  Punctuation changes

  [21] FRYA​.S → FRYAS

  Translations

  [014] Deutsch English Nederlands
  [014/09] English Nederlands

  Continue Reading

  [013] ᐊ previous/next ᐅ [015]