029

  From Oera Linda Wiki

  Change font:

  Manuscript

  COL029.jpg

  Edited transcription

  [029] 11. SAHWERSA EN MÉNTE EN FLÁTE TORÉTH. MOTON THA RÉDAR NJVDA FÁRA BESTE LIF​.TOCHTUN ÀND FÁR WIF ÀND BÀRN.

  12. [5] JEF EN STJURER OF ÀND ÀRM IS. ÀND HI HETH HUS NACH ERV SA MOT​.IM THAT JON WERTHA. NIL HI NÉN HUS NACH ERV. SA MÜGON SIN FRJUNDA HIM T​.US NÉMA ÀND THJU MÉNTE MOT​.ET BÉTERA NÉI SINA STÀT. WARA THAT SIN [10] FRJUNDA THENE BÁTA WÉIGERJA.


  [029/12] NÉDLIKA SÉKA UTA NÉILÉTNE SKRIFTA MINNOS.

  MINNO WAS EN ALDE SÉKÉNING. SJANER AND WIS​.GÍRICH. AN THA KRÉTAR [15] HETH​.I ÉWA JÉVEN. HI IS BÀRN ANDA LINDA​.WRDA ÀND NÉI AL SIN WITHER​.FÁRA HETH HI THÀT LUK NOTEN VMBE TO LINDA​.HÉM TO STERVA.

  1. [20] SAHWERSA VSA SWETHNÁTA EN DÉL LÁND HÀVE JEFTHA WÉTER THAT VS GOD TOLIKTH SA FOCHT​.ET VS VMBE THAT A KÁP TO FRÉJA. NILLATH HJA THÀT NAVT NE DVA THAN MOT MÀN HJA THAT BIHALDA LÉTA. THAT IS NÉI FRYA​.HIS [25] TEX ÀND​.ET SKOLDE VNRJUCHT WÉSA TO VNT'HANDANA THAT.

  2. SAHWERSA THÉR SWETHNÁTA ETSÉMNE KYVA ÀND SANA VR EN'GE SÉKA THA VR LÁND ÀND HJA VS FRÉJA EN ORDÉL TO SPRÉKA. SA ACH MÀN [30] THÀT RÉDER ÀFTER​.WÉJA TO LÉTANE. THACH SA MÀN THÉR NAVT BUTA NE KÀN. SA MOT MÀN THÀT ÉRLIK ÀND RJUCHTFÉRDICH DVA.

  Copyist corrections

  [26] added 2.

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [5] STJURAR → STJURER [7] HY → HI [8] FRIANDUN → FRJUNDA [10] FRIANDA → FRJUNDA [12] NETLIKA → NÉDLIKA, SKRIFTUM → SKRIFTA [14] SIANER → SJANER [20] SWETHNATA → SWETHNÁTA [21] WÉTIR → WÉTER [24] HIA → HJA [27] SWETHNATA → SWETHNÁTA [28] ENZE → EN'GE [29] MAN → MÀN [31] MAN → MÀN [32] MAN → MÀN, RIUCHTFÉRDICH → RJUCHTFÉRDICH

  Punctuation changes

  [2] LIF​.TOCHTUN → LIFTOCHTUN [6] MOT IM → MOT​.IM [8] TUS → T​.US, MOT ET → MOT​.ET [12] UT​.A → UTA [13] MINNO​.S → MINNOS [22] FRÉJA → FRÉJA. [24] FRYA HIS → FRYA​.HIS [25] ÀND ET → ÀND​.ET

  Translations

  [029] English Nederlands
  [029/12] English Nederlands

  Continue Reading

  [028] ᐊ previous/next ᐅ [030]