045

  From Oera Linda Wiki
  Revision as of 12:04, 18 May 2024 by Jan (talk | contribs)
  (diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

  Change font:

  Manuscript

  COL045.jpg

  Edited transcription

  [045] THÀT HÍR VNDER STÀT IS INUT THA WÀGAR THÉRE WÁRABURCH WRITEN.

  W
  R
  A
  L
  D
  A
  T.
  A
  N
  F
  A
  NG
  T.
  B
  I
  J
  I
  N

  WRALDA — T​.ANFANG — T​.BIJIN

  HWAT HIR BOPPA STÀT SEND THI TÉKNA FON [10] THÀT JOL. THAT IS THÀT FORMA SINNEBYLD WRALDAS. AK FON T​.ANFANG JEFTHA T​.BIJIN HWÉRUT TID KÉM. THÀT IS THENE KRODER THÉR ÉVG MITH THÀT JOL MOT OMMEHLÁPE.

  THANA HETH FRYA THAT STANDSKRIFT MAKAD THAT HJA BRUKTE TO HJRA [15] TEX.

  THÁ FÀSTA ÉREMODER WÉRE HETH HJU​.R THÀT RUN JEFTHA HLÁPANDE SKRIFT FON MAKAD.

  THER WITKÉNING. THÀT IS SÉKÉNING. GODFRÉJAD THENE ALDA. HETH THÉR ASVNDERGANA TELNOMAR FON MAKAD FÁR STAND ÀND [20] RUNSKRIFT BÉDE.

  T​.IS THÉRVMBE NAVT TO DROK THÀT WI​.R JÉRLIKES ÉNIS FÉST VR FÍRJA. WI MÜGON WRALDA ÉVG TANK TOWÍA THÀT HI SIN GÁST SA HERDE INVR VSA ÉTHLA HETH FÁRA LÉTA.

  VNDER HJRA TID HETH FINDA AK EN SKRIFT [25] UTFVNDEN. MEN THAT WÉRE SA HÁCHFÁRANDE ÀND FVL MITH FRISLA ÀND KROLUM THÀT THA ÀFTERKVMANDA THÉROF THJU BITJVTNESE RING VRLÉREN HÀVE. ÀFTERNÉI HÀVON HJA VS SKRIFT LÉRED BINÔMA THA FINNA. [30] THA THÍRJAR ÀND THA KRÉKALANDAR. MEN HJA NISTON NAVT GOD THÀT​.ET FON​.ET JOL MAKAD WAS ÀND THÀT​.ET THÉRVMBE ALTID SKRÉVEN ([046] WRDEN MOSTE MITH SON OM.)

  Edits and Notes

  Copyist corrections

  [9] S?ND → SEND

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [1] VNDE STAT → VNDER STÀT [9] HWÀT → HWAT [10] SINNEBILD → SINNEBYLD [11] ÁNFANG → ANFANG, WÉRUT → HWÉRUT [16] HLAPANDE → HLÁPANDE [18] FRÉJATH → FRÉJAD [20] HÉRVMBE → THÉRVMBE [21] WY → WI, JÉRLIKS → JÉRLIKES [22] THANK TOWYA → TANK TOWÍA [24] HIRA → HJRA [25] HÁGFÁRANDE → HÁCHFÁRANDE [27] BITJVDNESE → BITJVTNESE [29] BINOMA → BINÔMA [30] THYRJAR → THÍRJAR

  ([27], [32] THAT → THÀT)

  Punctuation changes

  [2] WÁRA​.BURCH → WÁRABURCH [10] WR​.ALDA​.S → WRALDAS [15] ÉRE​.MODER → ÉREMODER [30] KRÉKA​.LANDAR → KRÉKALANDAR [31] THÀT ET FON ET → THÀT​.ET FON​.ET

  Translations

  Deutsch English Nederlands

  Continue Reading

  [044] ᐊ previous/next ᐅ [046]