041

  From Oera Linda Wiki
  Revision as of 11:41, 11 February 2024 by Jan (talk | contribs) (punct.)

  Change font:

  Manuscript

  COL041.jpg

  Edited transcription

  [041]

  1. SAHWERSA IMMAN NÉD HETH ÀND HI NE KÀN HIMSELVA NAVT NE HELPA SA MOTON THA FÁMNA THÀT KUNDICH DVA AN THA GRÉVA. THÉRFAR THÀT​.ET EN STOLTE FRYAS NAVT NE [5] FOCHT THÀT SELVA TO DVA.

  2. SA HWA ÀRM WARTH THRVCHDAM HI NAVT WÀRKA NIL. THÉR MOT TO THÀT LÁND UTDRÉVEN WERTHA. HWAND THA LÀFA ÀND LOMA SEND LESTICH [10] ÀND ÀRG THÀNKANDE. THÉRVMBE ACH MÀN TO WÉRANE THAM.

  3. JAHWÉDER JONG KERDEL ACH EN BRUD TO SÉKA ÀND IS​.ER FIF ÀND TWINTICH SA ACH​.ER [15] EN WIF TO HÀVA.

  4. IS HWA FIF ÀND TWINTICH ÀND HETH ER NÉN ÉN'GÁ SÁ ACH EK MAN HIM UT SIN HUS [20] TO WÉRANE. THA KNÁPA AGON HIN TO FORMYDA. NIMTH ER THÀN NACH NÉN ÉN'GÁ SA MOT MÀN HIN DÁD SEZA TILTHJU HI UT OF LANDE BRÛDE ÀND HIR NÉN ÀRGENESE NÉVA NE MÉI. [25]

  5. IS HWA WRAK THÀN MOT​.ER AVBÉR SEZA THÀT NIMMAN FON HIM TO FRÉSANE NACH TO DUCHTANE HETH. SÁ MÉI​.R KVMA HWÉR​.ER WIL. [30]

  6. PLÉCHT​.ER ÀFTERNÉI HORDOM. SÁ MÉI​.R FLJUCHTA. NE FLJUTH​.ER NAVT SA IS​.ER AN THA WRÉKE ([042] THÉR BIDROGNA VRLÉTEN.)

  Copyist corrections

  [14] E? → ER

  Spelling, grammar and idiomatic edits

  [1] NÁD → NÉD [3] KVNDICH → KUNDICH [5] HÀT → THÀT [7] WÀRTH THRVCHTHAM → WARTH THRVCHDAM [10] TÀNKANDE → THÀNKANDE, ÁCH → ACH [11] WÉRANA → WÉRANE [13] ÁCH → ACH [14] ÁCHTER → ACH​.ER [17] TVINTICH → TWINTICH [20] ACHON → AGON [28] HWER → HWÉR [31] FLUCHTA → FLJUCHTA [32] FLUCHTER → FLJUTH​.ER

  ([27] THAT → THÀT)

  Punctuation changes

  [2] HIM SELVA → HIMSELVA [4] THÀT ET → THÀT​.ET, FRYA​.S → FRYAS [14] IS ER → IS​.ER [26] MOT ER → MOT​.ER [28] MÉI R → MÉI​.R, HWÉR ER → HWÉR​.ER [31] PLÉCHTER → PLÉCHT​.ER [32] IS ER → IS​.ER

  Translations

  English Nederlands

  Continue Reading

  [040] ᐊ previous/next ᐅ [042]